Contractul cadru pentru 2008(asigurari sociale de sanatate)

22 03 2008
 

 
În şedinţa din 19 martie, la propunerea Ministerului Sănătăţii publice, Guvernul României a aprobat Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008. Astfel de la 1 aprilie 2008 intră în vigoare noul contract- cadru, care este cel mai important document din sistemul de sănătate. Practic, prin contractul –cadru se stabilesc anual condiţiiile contractării cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale. În noul contract există câteva modificări substanţiale prin care MSP vrea să înlăture disfuncţionalităţile în managementul sistemului, dar mai ales să mărească gradul de accesibilitate al cetăţenilor la asistenţa medicală primară şi de specilitate.
În ceea ce priveşte asistenţa medicală primară.
Începând din acest an, cifra minimă asiguraţi pe lista unui medic de familie nu mai este 2000.
Medicii de familie din localităţile urbane (atât cei care au avut contracte anterioare cât şi medicii nou veniţi) au obligaţia ca până la data de 31.12.2008 să aibă înscrişi pe listele proprii un număr de minim 1000 de asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale. Pentru creşterea accesibilităţii pacienţilor de pe listă la serviciile adiţionale care necesită dotări speciale, medicii de familie pot încheia contracte cu furnizori de servicii medicale.
Cabinetele medicale vor funcţiona cu minimum un asistent medical indiferent de numărul de asiguraţi înscrişi pe listă. S-au făcut coroborările necesare ca urmare a modificării şi completării Legii nr. 263/2004 (legea centrelor de permanenţă) – s-a eliminat prevederea conform căreia medicul care domiciliază într-o localitate putea asigura continuitatea asistenţei medicale.
Medicul de familie va refuza transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţia personală a asiguraţilor şi investigaţii paraclinice care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alţi medici, cu excepţiile prevăzute atât în proiectul de Contract-cadru pentru 2008 cât şi în actualul Contract-cadru.
Pentru nerespectarea programului stabilit precum şi pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate din punct de vedere medical de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, atât în proiectul de Contract-cadru pentru 2008 cât şi în actualul Contract-cadru se aplică penalităţi. S-a precizat la ce se face referire prin „prescrieri nejustificate” şi anume a fost introdusă sintagma „din punct de vedere medical”.
Suspendarea contractelor de furnizare de servicii medicale pe perioada de suspendare a medicului din exerciţiul profesiei de către Colegiul Medicilor din România.
În ceea ce priveşte ambulatoriul de specialitate:
Medicii de specialitate din specialităţile paraclinice îşi pot desfăşura activitatea la unul sau mai mulţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.
Pentru nerespectarea programului stabilit precum şi abuzuri sau prescrieri nejustificate din punct de vedere medical de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, atât în proiectul de Contract-cadru pentru 2008 cât şi în actualul Contract-cadru se aplică penalităţi.
A fost introdusă o nouă prevedere potrivit căreia, în situaţia în care, prin filialele/punctele de lucru excluse din contractele încheiate între furnizorii de servicii medicale paraclinice şi casele de asigurări de sănătate se mai acordă servicii medicale paraclinice în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, casele de asigurări de sănătate vor rezilia contractele încheiate cu furnizorii respectivi pentru toate filialele / punctele de lucru cuprinse în aceste contracte.
În ceea ce priveşte activitatea din spitale:
Pentru organizarea structurilor de spitalizare de zi, spitalele au obligaţia să solicite acordul autorităţilor de sănătate publică acolo unde acest tip de structură nu este nominalizată în structura organizatorică a spitalului aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
Cheltuielile ocazionate de activităţile desfăşurate în camera de gardă din cadrul spitalelor sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat.
Reţinerea sumelor din diminuarea valorilor de contract pentru luna în care s-a înregistrat nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile contractuale se aplică pentru luna în care a avut loc constatarea din prima plată ce urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
Spitalele primesc şi sume pentru servicii medicale de medicină dentară efectuate în cabinetele de medicină dentară care se află în structura spitalului, ca unităţi fără personalitate juridică, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale dentare, în condiţiile prevăzute în norme.
Spitalele vor acoperi din sumele obţinute şi consultaţiile interdisciplinare pentru pacienţii internaţi, efectuate în ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unităţi sanitare cu paturi, pe baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective;(conform ordinului MSP cu ambulatoriul integrat)
Acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu:
Valoarea contractelor pentru farmaciile din reţeaua sanitară a ministerelor si instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, care se află în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, se negociază în baza criteriilor stabilite prin normele proprii de aplicare a contractului-cadru.
Prevederea conform căreia, valoarea contractului de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se negociază între furnizori şi casele de asigurări de sănătate, a fost completată în sensul că, la negociere se va ţine cont şi de condiţiile în care se desfăşoară activitatea furnizorului (conform Legii nr.95/2006)
Medicii prescriu medicamentele din sublista A, B sau C sub forma denumirii comerciale.
Medicamentele pentru tratamentul persoanelor cu infecţie HIV/SIDA se pot elibera şi prin farmaciile cu circuit deschis.
Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să aducă la cunoştinţa furnizorilor de medicamente numele şi codul de parafă al medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, cel mai târziu la data încetării relaţiilor contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi medicii respectivi.
În situaţia societăţilor farmaceutice care au încheiate contracte pentru mai multe farmacii / puncte de lucru, sancţiunile şi condiţiile de reziliere, suspendare şi încetare a contractului sunt diferenţiate fiind aplicate la nivelul furnizorului sau numai la nivelul farmaciei / punctului de lucru.
Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu:
Furnizorii de dispozitive medicale au dreptul să primească de la casa de asigurări de sănătate contravaloarea dispozitivelor medicale furnizate, conform facturilor emise şi documentelor însoţitoare, inclusiv sumele de închiriere, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare în vederea decontării.
Criteriile de prioritate pentru acordarea dispozitivelor medicale precum şi pentru soluţionarea listelor de prioritate ţin cont de data înregistrării cererilor la casa de asigurări de sănătate şi nivelul de urgenţă stabilit de Serviciul Medical al casei de asigurări de sănătate publicat pe pagina web a acesteia.
Dispoziţii finale:
La condiţiile generale de reziliere a contractelor de furnizare de servicii medicale, a fost introdusă o nouă condiţie, respectiv rezilierea în cazul retragerii de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului.
Furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a respecta ghidurile şi protocoalele de practică medicală elaborate conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Au fost eliminate prevederile referitoare la achiziţia de medicamente şi / sau materiale sanitare pentru subprogramele din programul naţional cu scop curativ, pentru care se realiza licitaţie la nivel naţional.
Sursa: http://www.ms.ro/
Reclame

Acțiuni

informatie

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s
%d blogeri au apreciat asta: