Scrisoarea medicala in practica sistemului asigurarilor sociale de sanatate

6 05 2008

In legislatia actuala medicala si legislatia sistemului social de sanatate exista trei feluri de scrisori medicale : scrisori medicale spital-medic de familie , scrisori medicale specialist ambulatoriu-medic de familie si scrisori medicale medic de familie –medic diabetolog.Toate au rol de informare ,si indrumare terapeutica.
Din pacate rolul de informare a scrisorii medicale ,mai ales in relatia ambulatorului cu medicul de familie capata uneori dimensiuni abuzive ,dezvoltandu-se ideea in randul beneficiarilor serviciilor medicale ca “doar medicul de familie poate da acte medicale:retete compensate/gratuite/ stupefiante ,bilete trimitere,bilete internare,concedii medicale”.Ca urmare a acestui mit ,pacientul este purtat pe drumuri, intre ambulatoriu , medicul de familie si retur,generand o stare de nemultumire a serviciului acordat a pacientului asigurat.Respectarea circuitelor si continutul actelor medicale ,va aduce mai mult respect atat intre specialitati cat si in relatie cu pacientul asigurat,si cred ca va contribui la o lumina mai buna a activitatii medicale.

I)Circuitul actelor medicale si implicit al scrisorii medicale specialist-medic de familie, in sistemul de asigurari sociale de sanatate .
• Prezentarea la medicul de familie .
Obligatia cetateanului care se prezinta la medicul de familie este de a dovedi in primul rand ,calitatea sa de asigurat ,prin prezentarea actele stabilite prin ordin CNAS
Obligatia contractuala a medicului de familie ca si a celorlati furnizori este de a verifica actele de asigurat ,inaintea consultului propriu (fireste cu exceptia urgentelor medicale), in caz contrar existand o conditie contractuala care prevede suportarea de catre furnizor a tuturor cheltuielilor (medicamente,analize,paraclinic,consult specialist,internare spital)ce decurg din neonorarea acestei obligatii de verificare a actelor de asigurat
Se trece la cea de a doua etapa ce constituie consultul propriu zis al medicului de familie .
Fiecare consult medical al medicului de familie , se finalizeaza cu un act medical scris (reteta,bilet trimitere paraclinic,bilet de internare,scrisoare medicala BNM)(tipizat,in doua exemplare (exceptie biletul de internare?),stabilit prin ordin CNAS, cu valoare de de decontare servicii medicale si control furnizori medicali.
Exista situatii cand in urma consultului medicului de familie cand se depaseste competenta medicului de familie sau dotarea tehnica a cabinetului, si acesta indruma :
-neasiguratul-la medicul specialist, prin emiterea unui bilet de trimitere netipizat intr-un singur exemplar,urmand ca neasiguratul sa-si suporte singur cheltuielile din celelate niveluri de asistenta .Toate recomandarile medicale catre neasigurati , sau cei care nu-si pot dovedi calitatea de asigurat la prezentare si consultatie,se elibereaza intr-un singur exemplar,preferabil pe un formular de reteta vechi.
-asiguratul prin emiterea unui bilet de trimitere tipizat in 2 exemplare catre ambulatoriu de specialitate

Prezentarea la medicul specialist .
Dupa verificarea calitatii de asigurat ,are loc consultul medicului specialist.
Fiecare consult medic specialist se finalizeaza cu un act medical scris (reteta,bilet trimitere paraclinic,bilet de internare)(tipizat,in doua exemplare (exceptie biletul de internare?),stabilit prin ordin CNAS, cu valoare de de decontare servicii medicale ,si control furnizori medicali.
Daca nu se depaseste competenta medicului de specialitate si dotarea cabinetului din ambulatoriu ,in urma unui consult medic specialist,in situatia tratamentului ambulatoriu,conform normelor de asigurari sociale de sanatate ,ar trebui sa se finalizeze consultul medicului propriu cu eliberarea urmatoarelor acte medicale proprii specialistului :
-afectiuni acute(3-5 zile) eliberarea acte medicale specialist
• Reteta (3-5zile) compensate/gratuita pe formular tipizat in 2 exemplare
• Concediu medical(daca e cazul)
-afectiuni subacute(sub 30 zile) eliberarea acte medicale specialist
• Reteta (sub 30 zile) compensate/gratuita pe formular tipizat in 2 exemplare
• Concediu medical(daca e cazul)
-afectiuni cronice (peste 30 zile) eliberarea acte medicale specialist
• Reteta compensate/gratuita pe formular tipizat in 2 exemplare(prima reteta la prima prezentare medic specialitate !) apoi urmata de
• Scrisoare medicala catre medicul de familie (schema de tratament peste 30 zile) pentru prescriere ulterioara
• Concediu medical(daca e cazul)

*Daca starea pacientului impune trimiterea spre consulturi interdisciplinare din ambulatoriu ,medicul specialist are obligatia contractuala de a elibera bilet trimitere pe format tipizat in doua exemplare si de a-si finalize actul medical propriu prin eliberare bilete trimitere proprii.

*Daca starea pacientului impune, trimiterea spre internare spital/sanatoriu ,medicul specialist are obligatia contractuala de a elibera bilet internare pe format tipizat intr-un exemplar si de a-si finalize actul medical propriu prin eliberare bilete internare proprii.

II.) Baza legala a actelor medicale emise implicit a scrisorii medicale

1)Act normativ :Hotărârii de Guvern nr. 324 / 2008-pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008(MO 252/2008)

2)Continut legislativ(referitor la scrisoarea medicala)
• Obligatiile medicului de familie art 32 Literele h , I (norme contract cadru)
h) sa prescrie medicamente cu sau fara contributia personala a asiguratilor, precum si investigatii paraclinice numai ca o consecinta a actului medical propriu(!). Medicul de familie refuza transcrierea de prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fara contributia personala a asiguratilor si investigatii paraclinice care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alti medici. Exceptie fac situatiile in care pacientul urmeaza o schema de tratament stabilita conform reglementarilor legale in vigoare pentru o perioada mai mare de 30 de zile(!) calendaristice, initiata prin prescrierea primei retete pentru medicamente cu sau fara contributie personala de catre medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, comunicata numai prin scrisoare medicala, precum si situatiile in care medicul de familie a prescris medicamente cu si fara contributie personala la recomandarea medicului de medicina muncii, recomandare comunicata prin scrisoare medicala.
i) sa recomande dispozitive medicale de protezare stomii si incontinenta urinara urmare a scrisorii medicale de la medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.

Obligatii medic specialist –articol 47 lit b,c (norme contract cadru)

b) sa informeze medicul de familie, prin scrisoare medicala expediata direct sau prin intermediul asiguratului, despre diagnosticul si tratamentele efectuate si recomandate; sa finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescriptiei medicale pentru medicamente cu sau fara contributie personala, bilet de trimitere pentru investigatii paraclinice, eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca, atunci cand concluziile examenului medical impun acest lucru; scrisoarea medicala va fi un document tipizat si va contine obligatoriu numarul contractului cu casa de asigurari de sanatate, pentru furnizare de servicii medicale; va putea fi folosita numai de catre medicii unitatilor medicale aflate in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate;
c) sa transmita rezultatul investigatiilor paraclinice medicului de familie care a facut recomandarea si la care este inscris asiguratul sau medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate care a facut recomandarea investigatiilor medicale paraclinice acesta avand obligatia de a transmite rezultatele investigatiilor medicale paraclinice, prin scrisoare medicala, medicului de familie pe lista caruia este inscris asiguratul, in cazul furnizorului de servicii medicale paraclinice; transmiterea rezultatelor se poate face si prin intermediul asiguratului;
e) sa prescrie medicamente cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si sa faca recomandari pentru investigatii medicale paraclinice, conform reglementarilor legale in vigoare pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului incheiat.
III)Continutul scrisorii medicale ambulator/spital – conform articolului 34 literele h) si i) scrisoarea medicala contine –doar :
• schema de tratament(medicamente) mai mare de 30 zile
• recomandare de dispozitive medicale pentru incontinenta urinara si stomii.
• rezultatele analizelor de laborator si paraclinice recomandate de catre medicul specialist (ca urmare a consultului propriu)

IV)Ce nu contine scrisoarea medicala a medicului specialist din ambulator/spital
Conform articolelor de mai sus ,scrisoarea medicala nu contine :
• indicatii (medic specialist )de prescriere medicamente pentru perioade mai mici de 30 zile (pentru afectiuni acute si subacute), medicul specialist avand obligatie contractuala , de a elibera reteta compensate/gratuita ,in 2 exemplare, si de a finalize actul medical(art.47.lit.b)ca urmare a consultului propriu (specialist)
• indicatii (medic specialist )de prescriere analize sau alte explorari paraclinice (echografii ,EKG,etc ), medicul specialist avand obligatie contractuala , de a elibera biletului de trimitere laborator sau paraclinic ,in 2 exemplare, ,si de a finalize actul medical(art.47.lit.b)ca urmare a consultului propriu (specialist) In plus medicul specialist din ambulatoriu are obligatia doar de a transmite rezultatele(!) analizelor si explorarile recomandate , medicului de familie.,conform aceluiasi aricol 47 lit b.
• indicatii(medic specialist ) de trimitere la alte specialitati medicale din ambulatoriul de specialitate , medicul specialist avand obligatie contractuala , de a elibera biletul de trimitere in 2 exemplare ,in formatul tipizat,si de a finalize actul medical(art.47.lit.b) ca urmare a consultului propriu (specialist)
• indicatii(medic specialist ) de internare,prin medicul de familie , medicul specialist din ambulatoriu avand obligatie contractuala , de a elibera bilete tipizate ,si de a finalize actul medical(art.47.lit.b)ca urmare a consultului propriu (specialist).
• indicatii(medic specialist ) de eliberare ,prin medicul de familie concediu medical sau adeverinte medicale acesta avand obligatie contractuala , de a elibera concediul medical ,si de a finalize actul medical(art.47.lit.b)ca urmare a consultului propriu

Mentionez ca eliberarea actelor medicale in urma propriului consult este introdusa in codul de deontologie medicala ,respectiv articolul art. 67,articol reprodus mai jos

Art.67.Cod deontologic medical ;Medicul emite certificate, atestate şi documente permise de lege, pe baza propriilor sale constatări şi a examenelor necesare în acest scop. Este interzis ca informaţiile medicale să fie prezentate deformat sau ascunse. Documentele medicale vor respecta forma prevăzută de lege. Documentele medicale nu trebuie să conţină mai multe date decât este necesar scopului pentru care acestea sunt întocmite şi eliberate.

V) Situatii in practica medicala potential conflictuale(in triada pacient medic de familie-medic ambulatoriu-pacient asigurat) legate scrisorile medicale ,care angajeaza responsabilitatea contractuala si suportarea financiara a medicului de familie in raport cu continutul scrisorii medicale,folosita abuziv deseori in ambulatoriu.
-scrisori medicale din partea unitatilor private fara contract cu casele de asigurari(policlinici cu plata etc). In caz de transcriere de pe aceste scrisori se suporta de catre medicul de familie contravaloarea continutului scrisorii medicale (medicamente,analize, etc)
-scrisori medicale cu continut abuziv ,nelegal,cu aceleasi consecinte de suportarea financiara pentru medicul de familie :
• Scheme tratament afectiuni acute( medicamentatie pentru 3-5 zile)
• Scheme de tratament afectiuni subacute(medicamentatie sub 30 zile)
• Eliberare medicament supefiant /psihotrop
• Bilete trimitere spre alte specialitati (cu reintoarcerea pacientului la medicul de familie pentru transcriere bilet trimitere pe formular tipizat)
• Bilete internare spital/sanatoriu (cu reintoarcerea pacientului la medicul de familie pentru transcriere bilet internare pe formular tipizat)
• Indicatie de eliberare concediu medical(cu reintoarcerea pacientului la medicul de familie pentru eliberare concediu medical pe formular tipizat)

Modalitati de rezolvare a situatiilor potential conflictuale ,in triada pacient asigurat-medic specialist-medic de familie.
1.Asigurat
– informare a asigurat prin afise cabinet(continut scrisoare medicala , limitari medic de familie)
-informare pacient prin continutul biletului de trimitere (formulare politicoasa de informare a medicului specialist a obligatiilor sale si a limitarilor medicului de familie)
2.Medic specialist ambulatoriu
-Autoinformare obligatii finalizarea actului medical propriu ,continut scrisoare medicala ,
-informare prin biletul de trimitere MF(obligatii medic specialist,continut scrisoare medicala,limitari si constrangeri financiare medic de familie) , transmis prin pacient
3. Medic de familie
-informare asigurat (prin afisierul cabinetului)
• Continut scrisoarea medicala
• Restrictii contractuale medic de familie(inclusive cele finaciare)
• Demontarea mitului “numai medicul de familie poate da acte medicale……”

-informarea politicoasa a colegului din ambulatoriu prin bilet trimitere personalizat , asupra obligatiilor sale si obligatiilor sale,precum si limitarile contractuale si constrangerile finaciare ale medicului de familie legat de scrisoarea medicala ambulatoriu .

Reclame

Acțiuni

informatie

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s
%d blogeri au apreciat asta: