Noi reglementari privind prescriptiile medicale cu regim special

15 07 2008

Scris de Avocat Loredana Milos

Articol din revista PHARMA -BUSINESS

In luna aprilie 2008 a fost emis, de catre Ministrul Sanatatii Publice si Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Ordinul comun nr. 832/302/2008 pentru aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente, cu si fara contributie personala, si a normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru aceste medicamente, ordinul intrand in vigoare la data de 12 mai 2008, data publicarii in Monitorul Oficial nr. 361/2008.

Odata cu intrarea in vigoare a acestui act normativ, se abroga prevederile Ordinului Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ale Ministrului Sanatatii nr. 849/297/2003, insa pana la epuizarea stocurilor de formulare de prescriptii medicale, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la Ordinul nr. 849/297/2003, acestea au putut fi utilizate in paralel cu noul formular, cel mai tarziu pana la data de 01.06.2008.

Voi incerca sa punctez in cele ce urmeaza prevederile cele mai importante ale Ordinului nr. 832/302/2008 precum si prevederile care aduc schimbari fata de dispozitiile actului normativ ce a stat pana in prezent la baza prescrierii medicamentelor, respectiv Ordinul nr. 849/297/2003.

Astfel, potrivit prevederilor pct. 2 al cap. I din Normele Metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente, cu si fara contributie personala, se interzice:

a) emiterea prescriptiilor medicale continand medicamente care se elibereaza cu si fara contributie personala de catre medicii care nu au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale sau conventii cu casele de asigurari de sanatate;

b) emiterea prescriptiilor medicale continand medicamente care se compenseaza 100% altor categorii de asigurati decat cele prevazute limitativ in legislatie;

c) emiterea de catre unitatile spitalicesti, pentru asigurati, pe timpul internarii acestora, a prescriptiilor medicale cu si fara contributie personala, precum si a prescriptiilor medicale contra cost, avand in vedere faptul ca medicatia necesara si tratamentul pacientilor spitalizati se asigura integral de catre unitatea spitaliceasca.

In conformitate cu pct. 6 al cap. I din Norme, se intocmeste cate o prescriptie distincta pentru urmatoarele tipuri de medicamente:

 • antidiabetice orale
 • medicamente specifice tratamentului ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice si a celor cu stare posttransplant, al bolnavilor cu HIV/ SIDA,
 • medicamente pentru tratamentul cu insuline al bolnavilor cu diabet zaharat
 • medicamente cu sau fara contributie personala prescrise de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicata de catre medicul de medicina muncii
 • medicamente cu sau fara contributie personala prescrise pentru persoanele care intra in categoria personalului contractual
 • medicamente aprobate de catre comisiile constituite la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, prescrise pentru tratamentul hepatitei cronice de etiologie virala HVB si HCV, ciroza hepatica, poliartrita reumatoida, acromegalie, tumori hipofizare si tumori neuroendocrine, boala Gaucher.

Noul formular de prescriptie medicala cuprinde doar 7 pozitii pentru prescriere, insa acest fapt nu constituie o limitare a drepturilor asiguratului. Astfel, in situatiile in care, pentru afectiunile cronice de care sufera, asiguratul necesita mai mult de 7 medicamente diferite, se pot elibera mai multe prescriptii medicale, cu respectarea limitelor de prescriere prevazute in H.G. nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anul 2008. Carnetele contin formularele de prescriptie medicala si se distribuie de catre casele de asigurari, in functie de necesitati, pentru o perioada de cel mult trei luni, la cererea furnizorilor de servicii medicale si contra cost. In ceea ce priveste cuprinsul noului formular de prescriptii medicale, acesta prezinta la rubrica „asigurat”, mult mai detaliat fata de vechiul formular, categoriile in care se poate gasi un asigurat:

 • salariat
 • co-asigurat (sot, sotie, parinti fara venituri proprii care sunt in intretinerea asiguratului)
 • pensionar
 • copii sub 18 ani; elev, ucenic/student
 • gravida/lauza
 • veteran, revolutionar sau handicap
 • PNS pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate
 • ajutor social – pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 n liber profesionist
 • card european – pentru persoanele care prezinta un card european de asigurari sociale de sanatate emis de un alt stat membru UE sau al Spatiului Economic European; acorduri internationale – pentru persoanele care se incadreaza intr-una din categoriile beneficiare ale acordurilor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte
 • personal contractual – pentru persoanele care se regasesc in categoria de personal contractual conform Ordinului ministrului sanatatii publice si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. 1 din O.U.G. nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual.

Dat fiind faptul ca pentru prima data personalul contractual din unitatile sanitare beneficiaza efectiv de facilitati la prescrierea de medicamente, as dori sa insist asupra acestui aspect. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. 1 din O.U.G. nr. 115/2004, personalul contractual din sistemul sanitar, in conditiile platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, beneficiaza de servicii medicale, tratament si medicatie, in regim gratuit, numai la recomandarea medicului de specialitate, suportate din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si de la bugetul de stat.

Prin Ordinul nr. 886/218/2007 s-au aprobat Normele pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 24 alin. 1 din O.U.G. nr. 115/2004. In sensul acestor norme, prin „personal contractual” se intelege personalul care desfasoara activitati, in baza unui contract individual de munca in unitatile sanitare publice si salarizat conform O.U.G. nr. 115/2004. Sintagma „Unitati sanitare publice” are semnificatia de unitati sanitare, cu sau fara personalitate juridica, finantate integral de la bugetul de stat, integral din venituri proprii prin sistemul de asigurari sociale de sanatate, din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, sau integral din venituri proprii. Dovada incadrarii in categoria de personal contractual din sistemul sanitar se realizeaza cu adeverinta emisa de unitatea sanitara angajatoare si care se inmaneaza furnizorului de servicii medicale. Furnizorul va depune dovada la casa de asigurari de sanatate cu care are contract de furnizare de servicii, odata cu raportarea lunara.

Drepturile prevazute la art. 24 alin. 1 din O.U.G. nr. 115/2004 se acorda personalului contractual din sistemul sanitar numai pe baza recomandarii medicilor de specialitate care se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. Contributia personala/coplata pentru serviciile medicale, tratamentele si medicatia acordate personalului contractual din unitatile sanitare publice se suporta de catre acesta si se recupereaza prin decontarea de catre casele de asigurari de sanatate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe baza de documente justificative.

Furnizorii de servicii medicale si medicamente elibereaza facturi pentru contravaloare, reprezentand contributia personala/coplata, numai pentru serviciile medicale efectuate/medicamentele eliberate in conditiile si in limita contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate. Aceste facturi se elibereaza persoanelor indreptatite in baza adeverintei, in original, din care rezulta calitatea de personal contractual angajat intr-o unitate sanitara publica. Facturile se depun, in 30 de zile calendaristice de la data emiterii, la unitatea sanitara publica la care sunt angajate persoanele beneficiare, unitatea sanitara angajatoare avand obligatia de a intocmi un borderou centralizator, care va fi depus, impreuna cu facturile corespunzatoare, la casa de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala, in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare celei in care s-au depus facturile la angajator. In termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii acestor documente, casele de asigurari de sanatate vireaza unitatilor sanitare angajatoare contravaloarea sumelor cuprinse in borderourile centralizatoare, urmand ca angajatorul sa achite sumele primite angajatilor sai in baza borderourilor centralizatoare intocmite.

O modificare a modului de completare a formularelor de prescriptii medicale este reprezentata si de faptul ca, potrivit cap. II pct. 6 lit. d) din Normele Metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala, la rubrica „denumire comerciala/FF/concentratie” se completeaza denumirea comerciala a medicamentului, spre deosebire de Ordinul nr. 849/2003 care impunea completarea cu denumirea comuna internationala, denumirea comerciala fiind admisa numai in cazurile justificate medical. In conformitate cu dispozitiile art. 95 lit. t) din H.G. nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, furnizorii de medicamente au obligatia de a nu inlocui medicamentele prescrise de medic, cu exceptia urmatoarelor situatii: daca medicamentul recomandat de medic este prea scump si bolnavul nu dispune de resursele financiare necesare pentru a suporta diferenta de pret, daca farmacia nu are produsul disponibil in stoc, iar bolnavul nu este de acord sa astepte 24, respectiv 48 de ore pentru a i se aduce medicamentul.

In aceste situatii particulare, daca bolnavul este de acord cu inlocuirea medicamentelor prescrise, potrivit dispozitiilor pct. 13 din cap. II al Normelor Metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special, medicul prescriptor va consemna obligatoriu pe verso-ul celor trei exemplare ale prescriptiei medicale, mentiunea „Bolnavul este de acord cu inlocuirea medicamentelor de catre farmacist”. Aceasta mentiune va fi semnata si parafata de catre medicul prescriptor, iar in situatia in care se constata ca mentiunea nu se regaseste pe toate cele trei exemplare ale prescriptiei, se considera ca bolnavul nu este de acord cu inlocuirea medicamentelor prescrise de catre medic.

Respectarea cu strictete atat de catre medicul prescriptor, cat si de catre farmacist, a metodologiei privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala, constituie o conditie imperativa pentru buna functionare a mecanismului prin care asiguratul beneficiaza de prescriptie medicala.

Reclame

Acțiuni

informatie

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s
%d blogeri au apreciat asta: