Trimitere medic specialist (ghid )

7 08 2008

Intrucat ,sant numeroase cazuri,in care pacientul este „plimbat”de la medicul specialist la medicul de familie si retur,redau mai jos ,precizari legislative actuale , prelucrate de un coleg (dr.D.G)

1.Consultaţia medicală de specialitate

Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate pentru care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi care se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum şi pe baza biletului de trimitere eliberat de medicii cu care casa de asigurări de sănătate are încheiate convenţii conform anexei nr. 36 la ordin. Fac excepţie de la prevederile anterioare urgenţele şi consultaţiile de control pentru afecţiunile confirmate prevăzute în anexa nr. 9 la ordin, …care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. (FARA BILET DE TRIMITERE !)

Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.

2. Consultaţia medicală de specialitate cuprinde:

anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;

unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare, altele decât cele prevăzute la lit. B;

stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice.

3. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum trei consultaţii, din care, prima consultaţie este iniţială şi următoarele sunt consultaţii de control pentru stabilirea diagnosticului şi tratamentului dacă medicul de specialitate consideră la prima consultaţie că sunt necesare investigaţii suplimentare pentru confirmarea diagnosticului de prezumţie, cu al căror rezultat pacientul se prezintă în alte zile. (FARA ALT BILET DE TRIMITERE, vezi primul paragraf)

Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic confirmat pentru care nu s-a stabilit schema terapeutică, care sunt considerate consultaţii de control.

Consultaţia de control se acordă:

pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau aplicarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia consultaţiilor acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului, atunci când este necesară prezentarea repetată a pacientului la cabinet, sau pentru urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului (solicitări pentru care pacientul primeşte, după confirmarea diagnosticului şi stabilirea conduitei terapeutice, recomandare de la medicul de specialitate cu programarea acestor noi prezentări); (FARA ALT BILET DE TRIMITERE, vezi primul paragraf)

după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică până la vindecare, incluzând pansamentul plăgii, manevrele chirurgicale impuse de anumite complicaţii minore şi scoaterea firelor, scoaterea ghipsului, pe baza scrisorii medicale sau a biletului de externare din spital primit de la medicul care a îngrijit pacientul în spital; (FARA ALT BILET DE TRIMITERE)

pentru afecţiunile confirmate prevăzute în anexa nr. 9 la ordin, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate fără bilet de trimitere de la medicul de familie, conform unei periodicităţi stabilite de medicul de specialitate, sau ori de câte ori apar complicaţii sau decompensări ale afecţiunii respective. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit!!!!!!,(FARA RECOMANDARE DE ANALIZE ,ETC la medicul de familie) la un interval de 3-6 luni, după caz.

Se consideră consultaţie de control:

prezentările ulterioare ale unui pacient la acelaşi medic (în afara primei prezentări) pentru acelaşi diagnostic pentru reevaluarea tratamentului, pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau aplicarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia consultaţiilor acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului, pentru care este necesară prezentarea repetată a pacientului la cabinet, sau pentru urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului (solicitări pentru care pacientul primeşte, după confirmarea diagnosticului şi stabilirea conduitei terapeutice, recomandare de la medicul de specialitate cu programarea acestor noi prezentări), până la vindecare sau stabilizare;

controalele periodice ale unui pacient cu un diagnostic cunoscut, inclusiv controale după internări pentru acelaşi diagnostic pentru reevaluarea stării de sănătate şi a tratamentului;

(doar pentru acestea se solicita bilet de trimitere de la medicul de familie; periodicitatea controalelor este stabilita prin ordinul 1108/1993, în vigoare, cu privire la monitorizarea pacienţilor cronici)

4. Obligaţiile furnizorilor din ambulatoriul de specialitate

…….

12. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele prevăzute în Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform specializării, în concordanţă cu diagnosticul;

13.recomande investigaţii paraclinice în concordanţă cu diagnosticul şi să utilizeze biletele de trimitere(2 exemplare!!) pentru investigaţiile paraclinice din sistemul asigurărilor sociale de sănătate care sunt formulare cu regim special, unice pe ţară;

18. să elibereze acte medicale, în condiţiile stabilite în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008; (= si concediile medicale initiale)

25.informeze medicul de familie, prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului, despre diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate, cât şi despre rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice recomandate; să finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală, bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru; scrisoarea medicală va fi un document tipizat şi va conţine obligatoriu numărul contractului cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale şi va putea fi folosită numai de către medicii unităţilor medicale aflate în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate;

26. prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi să facă recomandări pentru investigaţii medicale paraclinice, conform reglementărilor legale în vigoare pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat;

5, Sancţiuni

Valoarea minimă garantată a unui punct se diminuează pentru luna în care s-au înregistrat nerespectarea nejustificată a programului de lucru stabilit, abuzuri sau prescrieri nejustificate din punct de vedere medical de medicamente cu sau fără contribuţie din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice nejustificate din punct de vedere medical, precum şi completarea scrisorii medicale într-o altă formă decât cea prevăzută prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală, pentru fiecare situaţie, după cum urmează:

a) la prima constatare cu 10%;b) la a doua constatare cu 15%;c) la a treia constatare cu 20%.

Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept, la data producerii următoarelor situaţii:

g) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurii de diminuare a valorii minime garantate a punctului pentru nerespectarea nejustificată a programului de lucru stabilit, abuzuri sau prescrieri nejustificate din punct de vedere medical de medicamente şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice nejustificate din punct de vedere medical, precum şi completarea scrisorii medicale într-o altă formă decât cea prevăzută prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală, pentru fiecare situaţie, cât şi pentru nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 7 pct. 26;

 

5. Medicii de familie – obligaţii

h) să prescrie medicamente cu sau fără contribuţia personală a asiguraţilor, precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. Medicul de familie va refuza transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţia personală a asiguraţilor şi investigaţii paraclinice care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alţi medici. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită conform reglementărilor legale în vigoare pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiată prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, comunicată numai prin scrisoare medicală, precum şi situaţiile în care medicul de familie a prescris medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea medicului de medicina muncii, recomandare comunicată prin scrisoare medicală;

 

Concluzii:

Circuitul pacienţilor acuţi:

  1. Medic de familie – bilet de trimitere  ambulatoriul de specialitate >bilet către laboratorbilet către alte specialităţi, dacă este necesar cu >reţetă compensată >concediu medical initial >scrisoare medicală cu dg, rezultate de laborator, medicaţie prescrisă şi plan de recuperare

Dacă consultaţia este iniţială, se decontează pe baza aceluiaşi bilet de trimitere încă doua consultaţii de control

Dacă dg s-a stabilit anterior (ex internare), se decontează pe baza biletului de externare două consultaţii de control

  1. Spital (externare)
    1. scrisoare medicală/bilet de externare , cu care pacientul se poate prezenta

1.la medicul de familie

2.in ambulatoriul de specialitate (fără bilet de trimitere)

b .REŢETA COMPENSATĂ

c. Concediu medical

 

  1. Pacienţi cronici, cu dg confirmat
    1. Cei cu dg prevăzut in anexa 9 se prezintă direct in ambulatoriu, fără bilet de la medicul de familie ( control)
    2. Consultaţiile de control ale pacienţilor cronici se face pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie, cu o periodicitate prevăzută în ordinul de monitorizare a cronicilor, dacă starea pacientului este stabilă, sau cu periodicitatea stabilită de medicul de specialitate, până la stabilizarea stării pacientului; rezultatele se comunică medicului de familie prin scrisoare medicală tipizată cu ştampila, parafa, semnătură, nr de contract cu casa de asigurări, dg, medicaţie prescrisă, analize efectuate, data programării la control. În cadrul acestor consultaţii se eliberează reţeta compensată pentru primele 30 zile.

PRESCRIEREA MEDICAMENTELOR PE REŢETA COMPENSATĂ SE FACE ÎN TOATE CAZURILE PE BAZA PROTOCOALELOR DE PRESCRIERE valabile din data de 15.07.2008!!!!!

 

 

 

Anunțuri

Acțiuni

informatie

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s
%d blogeri au apreciat asta: