Mit – Retetele de spital le poate da doar medicul de familie ?

16 04 2009

Mit : Este adevarat ca medicii de spital nu au voie sa dea retete compensate sau gratuite ?

Fals !

Documentare legislativa- dr.Paul Serban

Legislatia in baza careia medicii din spital sunt obligati sa prescrie retete compensate si gratuitepacientilor
-Co-ca pe 2009
-Normele de aplicare a acestuia, prin anexa20(contractul de furnizare de servicii spitalicesti)
-ordinele de ministru 832/302/2008 de prescriere a retetelor, cu modificarile ordinului 419/435/2009si sanctiunile furnizorului pentru nerespectarea acestor obligatii.


Co-ca 2009

“4. Sancţiuni şi condiţii de suspendare şi modificare a contractelor defurnizare de servicii medicale spitaliceşti
ART. 75
(1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile unităţilor sanitare cu paturi prevăzute în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate atrage aplicarea unor sancţiuni pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, după cum urmează:
a) la prima constatare,reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferentă lunii respective;
b) la a doua constatare,reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 3%la valoarea de contract lunară;
c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 5%
la valoarea de contract lunară.
Reţinerea sumei conform celor de mai sus se aplică pentru luna în care a avut loc constatarea, din prima plată ce urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Sumele obţinute
ca disponibil în condiţiile de mai sus la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumei alocate
asistenţei medicale spitaliceşti. Odată cu prima constatare, casele de asigurări de sănătate, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, anunţă Ministerul Sănătăţii Publice, respectiv ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie despre situaţiile respective, în vederea luării măsurilor ce se impun.”

Anexa 20 din Normele de aplicare a Co-ca 2009:
k) să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele prevăzute în Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform specializării, numai ca o consecinţă a actului medical propriu. Medicamentele prescrise trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul;

O R D I N pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

1.Anexa nr.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin;
2.În anexa nr. 2, la capitolul I, punctul 1 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„1.Prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală se face pe formularul cu regim special prevăzut în anexa nr. 1 de către medicii care au,potrivit legii, dreptul de a prescrie în sistemul de asigurări sociale desănătate.
Face excepţie prescrierea medicamentelor stupefiante şi psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al
plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările ulterioare.”

ORDIN nr. 832/302/2008 pentru aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

“11. (1) Furnizorul de servicii medicale îşi va organiza modul de gestionare şi evidenţă a carnetelor cu prescripţii medicale cu şi fără
contribuţie personală, precum şi modul de păstrare a carnetelor epuizate.
(2) Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai mulţi medici angajaţi cu drept de prescriere, distribuirea şi arhivarea carnetelor deprescripţii medicale la nivelul furnizorului se vor face, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi pe baza unui tabel centralizator care va conţine următoarele rubrici obligatorii: numele medicului, data repartizării
carnetului/carnetel or, seria (cu numerele) carnetului/carnetel or repartizate, semnătura de primire şi parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 3, seria reţetelor returnate (exemplarul 3), semnătura de returnare şi parafa.
(3) Înregistrarea prescripţiilor medicale emise asiguraţilor se va face în documentele medicale de evidenţă primară , pentru fiecare
prescripţie în parte, după cum urmează:
a) se notează seria şi numărul prescripţiei medicale emiseîn registrul de consultaţii, la rubrica „Tratamente” ;
b) la externarea pacientului din spital, se notează seria şi numărul prescripţiei medicale emise în epicriză şi în scrisoarea medicală.”

Reclame

Acțiuni

informatie

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s
%d blogeri au apreciat asta: