Medicul de spital obligat sa prescrie reteta compensata /gratuita la externare

24 05 2009

Mit : Medicul de spital nu poate prescrie reteta compensata sau gratuita  la externare !

Fals !

ATENTIE! Un caz internat daca nu este finalizat cu scrisoare medicala si reteta, va fi considerat caz nerezolvat !


Legislatia in baza careia medicii din spital sunt obligati sa prescrie retete compensate sigratuite pacientilor este: Contractul-Cadru pe 2009, Normele de aplicare a acestuia, prin Anexa 20(contractul de furnizare de servicii spitalicesti), ordinele de ministru 832/302/2008 de prescriere a retetelor, cu modificarile ordinului 419/435/2009.
Potrivit legislatiei de mai sus, orice internat care nu a primit la externare tot ce era in obligatia medicului curant sa faca nu va fi platit ca si caz rezolvat.
In Anexa 20, litera k) din Normele de aplicare a Contractului-Cadru 2009, medicul curanttrebuie “să furnizeze tratamentul adecvat si să prescrie medicamentele prevăzute în Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraŃii cu sau fără contribuŃie personală, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform specializării, numai ca o consecinŃă a actului medical propriu.
Medicamentele prescrise trebuie să fie în concordanŃă cu diagnosticul;”In conformitate cu legislatia in vigoare, pentru utilizarea si modul de completare aformularelor de prescripŃie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contribuŃie
personală:
1. Prescrierea medicamentelor cu si fără contribuŃie personală se face pe formularul cu regim special prevăzut în Anexa nr. 1 de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Face excepŃie prescrierea medicamentelor stupefiante si psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor,substanŃelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, cu modificările ulterioare.
2. Furnizorul de servicii medicale îsi va organiza modul de gestionare si evidenŃă a carnetelorcu prescripŃii medicale cu si fără contribuŃie personală, precum si modul de păstrare a carnetelor epuizate.
3. Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai mulŃi medici angajaŃi cu drept de prescriere, distribuirea si arhivarea carnetelor deprescripŃii medicale la nivelul furnizorului se vor face, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si pe baza unui tabel centralizator care va conŃine următoarele rubrici obligatorii: numele medicului, data repartizării carnetului/carnetel or,
seria (cu numerele) carnetului/carnetel or repartizate, semnătura de primire si parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 3, seria reŃetelor returnate (exemplarul 3), semnătura de returnare si parafa.
4. Înregistrarea prescripŃiilor medicale emise asiguraŃilor se va face în documentele medicale de evidenŃă primară , pentru fiecare prescripŃie în parte, după cum urmează:
a) se notează seria si numărul prescripŃiei medicale emise în registrul de consultaŃii, la rubrica „Tratamente”;
b) la externarea pacientului din spital, se notează seria si numărul prescripŃiei medicale emise în epicriză si în scrisoarea medicală.”


Nerespectarea prevederilor legale duce la sancŃiuni de suspendare si modificare acontractelor de furnizare de servicii medicale spitalicesti. Astfel potrivit Contractului-Cadru, Art. 75:“nerespectarea oricăreia dintre obligaŃiile unităŃilor sanitare cu paturi prevăzute în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate atrage aplicarea unor sancŃiuni pentru luna în care s-au înregistrat
aceste situaŃii, după cum urmează:
a) la prima constatare, reŃinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferentă lunii respective;
b) la a doua constatare, reŃinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract lunară;
c) la a treia constatare si la următoarele constatări după aceasta, reŃinerea unei sume calculatăprin aplicarea unui procent de 5% la valoarea de contract lunară.
ReŃinerea sumei conform celor de mai sus se aplică pentru luna în care a avut loc constatarea, din prima plată ce urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaŃie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Sumele obŃinute ca disponibil în condiŃiile de mai sus la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumei alocate asistenŃei medicale spitalicesti. Odată
cu prima constatare, casele de asigurări de sănătate, prin Casa NaŃională de Asigurări de Sănătate,anunŃă Ministerul SănătăŃii Publice, respectiv ministerele si instituŃiile cu reŃea sanitară proprie despre situaŃiile respective, în vederea luării măsurilor ce se impun.”

Sursa

Anunțuri

Acțiuni

informatie

One response

24 05 2009
paul gabor

Privesc si eu pe blogul dvs si nu ma mai satur sa-l admir. Am ales o adevarata minciuna pentru a-mi permite sa va salut. O duminica placuta! Si racoare…

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s
%d blogeri au apreciat asta: